כידוע, הנהלת החשבונות נעשית או על ידך או על נציג מטעמך – יועץ מס / רואה חשבון וכיוב'. ההחלטות המתקבלות בהקשר לרישום הכנסות והוצאות לכל אורך השנה הינן החלטות הנתונות לשיקול דעתך או מייצגך, למה הכוונה? החוק בארץ לא מתיר לך שיקול דעת האם לעמוד אור אדום, מצד שני אתה סוברני להחליט אינסוף החלטות במהלך השנה האם לרשום סוג מסוים של הוצאות.

למשל: באיזה חלק מההוצאה ניתן להכיר כהוצאה עסקית – 100%, 50%, 25%? האם ניתן לנכות בגין ההוצאה מע"מ? האם ההוצאה היא פירותית או הונית? האם ההכנסה פטורה ממע"מ או לא? האם מדובר בהכנסה עסקית או לא? ועוד החלטות רבות שכולן נתונות לשיקול דעתך. אם כן, אנו מדברים על מערכת פיננסית שלמה שכולה נתונה לשיקול דעת. אחת לשנה, הרשויות רוצות לקבל דוחות שנתיים על מנת לבדוק נתונים שונים מתוך מערכת הנהלת החשבונות. אנו מחויבים לפי כך בפעולת הגשת דוח שנתי.

הכנה והגשת דוח שנת

סוגי דוחות שנתיים

להלן חלק מדוחות שנתיים שאנו מחויבים להגיש בעת הכנת דוח שנתי

הגשת דוח שנתי בגין העסקת עובדים – נקרא בשפה המקצועית טופס 126 .

הגשת דוח שנתי בגין תשלומים לספקים והאם נוכה מס בגין תשלומים אלו – נקרא בשפה המקצועית טופס 856 .

הגשת דוח שנתי על מחזור הכנסות לעוסק פטור – אחת לשנה חייב עוסק פטור לדווח על מחזור הכנסותיו למע"מ על מנת לוודא כי מחזור ההכנסות לא עבר את תקרת המחזור המורשית לעוסק פטור.

הגשת דוח שנתי לעצמאי / בעל שליטה – זהו הדוח השנתי ה " מוכר "- דוח זה כולל את כל ההכנסות החייבות במס שעלינו לדווח עליהן – דוח רווח והפסד (כולל נספחים כמו טופס י"א-פחת, טופס ניכוי בשל פחת, דוח התאמה למס), טופסי 106 על הכנסות כשכירים וקצבה חייבת, דיווחי על קיצבה אחרת חייבת במס – למשל פריסת פיצויים, טופס 867 מבנקים וברוקרים על הכנסות משוק ההון, הכנסות מחו"ל כמו שכר דירה והכנסות משוק ההון. ישנם עוד כמובן דוחות שנתיים נוספים שקיימים אך לא נעבור הפעם על כולם.

בעת הגשת הדוח מוגשים גם מסמכים המזכים  בניכויים וזיכויים ממס כמו הפקדות לפנסיה / קופת גמל / קרן השתלמות / תרומות מוכרות למס ועוד'. את הגשת דוח שנתי צריך להגיש עד תאריך 40 באפריל בשנה העוקבת לשנת הגשת הדוח למי שמנהל הנהלת חשבונות חד צדית, ועד 31 במאי בשנה העוקבת למי שמנהל הנהלת חשבונות דו צדית . את הדוח ניתן להגיש בצורה עצמאית או בצורה מקוונת אונליין.

על בסיס הגשת דוח השנתי מוצאת לנו על ידי רשות המסים שומה עצמית (בשפה של מס הכנסה שומה 00).

מה חשוב לזכור לפני הגשת דוח שנתי

דוחות שנתיים מכילים מידע רב על התוצאות העסקיות של העסק ועל בסיס הדוחות שנתיים נקבעת החבות במס. חשוב לדעת כי בעת הכנת דוח שנתי מסתתרים מספר נתונים שחייבים לשים אליהם לב:

מחזור ההכנסות השנתי אמור להתאים למחזור שדווח למע"מ ואם אין התאמה יש להכין נייר עבודה שמסביר את אי ההתאמה.

הוצאות השכר צריכות להתאים להוצאות השכר שדווחו בטופס 126.

הוצאות המשכורת שדווחו עבור עובדי שטחים צריכות להתאים לדוח השנתי שהתקבל מלשכת התעסוקה.

% הרווח הגולמי הינו נתון חשוב שיש לבדוק אותו ביחס ל% הרווח הגולמי המקובל בענף וכן מול % הרווח הגולמי שדווח בשנים קודמות בדוחות שנתיים קודמים.

יש לשים לב להוצאות שמוכרות בחלקן כמו אחזקת רכב, אירוח, נסיעות לחו"ל, פלאפון, מתנות ואוכל לעובדים ולכך שיש לתאם חלק מהן לצרכי מס. אנו נהיה חייבים להכין הכל מראש לפי הגשת דוח שנתי

במידה ויש החזר מס גדול לאחר הגשת דוח שנתי יש לבדוק מדוע ולהכין הסבר לעצמנו מדוע זה קרה.

יש לצרף אסמכתאות בדוח האישי כמו חוזה גירושין (על מנת לקבל נקודת זיכוי), תעודת חייל משוחרר (על מנת לקבל נקודות זיכוי), הפקדות לפנסיה / קופת גמל / קרן השתלמות , תרומות וכו'.

הכנת דוח שנתי היא עבודה מורכבת. מומלץ להיעזר ביועץ מס או רואה חשבון על מנת להכין אותו ( או דוחות שנתיים נוספים ) בצורה ראויה שתספק את רשויות המס ולא תתנקם בנו בעתיד.