הנהלת חשבונות כפולה לחברות ועסקים

מטרתה של מערכת הנהלת החשבונות היא לייצר מידע על מנת להשתמש בו בניהול העסק וקבלת החלטות. המידע אמור להפיק את כלל פעילות העסק – הכנסות והוצאות, תקבולים ותשלומים. הנהלת חשבונות כפולה באה לתת את התשובה לכך.

ראשית יש לדעת את ההתייחסות בחוק לעניין

הנהלת חשבונות כפולה

הדרישה בחוק לגבי הנהלת חשבונות כפולה

1. חוק החברות התשנ"ט – 1999 קובע בסעיף 172 (א) כדלקמן:

"….. חברה……תערוך לכל שנה דוחות כספיים שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר…… ודוח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יום…………

סעיף 154 קובע החוק "……..חברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים שלה ויחווה את דעתו עליהם…. "

כלומר, בניגוד לעוסק מורשה שרשאי להכין רק דוח רווח והפסד הרי חברה בע"מ חייבת בהגשת מאזן והגשת מאזן כרוכה בהנהלת חשבונות כפולה ומכאן שהנהלת חשבונות לחברה בע"מ תהיה תמיד הנהלת חשבונות כפולה כבר מהשקל הראשון של ההכנסה.

2. בפקודת מס הכנסה ההתייחסות מורכבת יותר.

בהוראות ניהול ספרים נקבעת ההוראה עבור הנהלת חשבונות כפולה בהתייחס לסוג העיסוק, מחזור העסק ולמספר העובדים המועסקים.

ככל שמחזור העסק גדול יותר ומספר העובדים גדל ובהתאם לסוג העיסוק העסק יידרש בשירותי הנהלת חשבונות כפולה לחברות. מה הכוונה? עוסק מורשה לא חייב בהנהלת החשבונות הכפולה החל מהשקל הראשון (כמו חברה). רק עם הגידול במחזור ומספר העובדים מס הכנסה דורש (בגלל הגידול בפעילות) הנהלת חשבונות כפולה לחברות ולא מסתפק בהנהלת חשבונות חד צידית. לדוגמא:

יצרן שמחזור עסקו עולה על 9,200,000 ₪.

יצרן שמחזור עסקו עולה על 3,450,000 ₪ או מעסיק מעל 18 עובדים.

סיטונאי שמחזור עסקו עולה על 9,200,000 ש"ח או מעסיק 6 עובדים ומעלה.

סיטונאי שמחזור עסקו עולה על 3,450,000 ₪ או מעסיק 4 עובדים ומעלה.

קמעונאי שמחזור עסקו עולה על 3,450,000 ₪ או מעסיק 7 עובדים ומעלה.

קבלנים שמחזור עסקם עולה על 3,450,000 ₪ ללא קשר למספר עובדים.

בעל בית ספר לנהיגה שיש לו הכנסה מהפעלת 5 כלי רכב ללימוד נהיגה ומעלה.

בעל בתי ספר שמספר התלמידים בו עולה על 150 תלמידים.

סוחרי מקרקעין שמחזור עסקם + ערך המלאי עולים על 10,350,000 ₪.

מתווכי מקרקעין שהכנסתם מעמלות עולה על 560,000 ₪.

ועוד'.

המחזור הוא מחזור כולל מע"מ השנה הקודמת. מספר עובדים כולל בעל העסק ומדובר במשרות מלאות.

3. עמותה חייבת בהנהלת חשבונות כפולה בכפוף לפקודת מס הכנסה – מעל מחזור של 500,000 ₪, מבחינת חוק העמותות החובה חלה רק מעל מחזור של 750,000 ₪. המשמעות אומרת בעצם שעמותה שמגישה דוחות למס הכנסה תנהל הנהלת חשבונות כפולה החל ממחזור של 500,000 ₪ לשנה

עד כאן הדרישות הקבועות בחוק.

מעבר לדרישות בחוק עולה השאלה מה היתרונות של הנהלת חשבונות כפולה לעומת הנהלת חשבונות חד צידית?

יתרונות של הנהלת חשבונות כפולה לחברות

ניקח דוגמא של הוצאת חשבונית ללקוח. בעוסק מורשה נרשמת בהנהלת החשבונות פקודת יומן אחת של הכנסה. בהנהלת חשבונות של חברה בע"מ נרשמות 3 פקודות יומן

הכנסה

קבלה כשהכסף התקבל

הפקדה מהקופה לבנק

כלומר, הנהלת חשבונות כפולה נותנת מידע לא רק על חוב הלקוח מול חשבונית אלא האם הוא גם שולם? ( קבלה ) להיכן התקבל התקבול? ( קופה ) ולהיכן התקבול הופקד? ( בנק ).

כלומר, באצעות הנהלת חשבונות כפולה יש ניהול נוסף ומורכב (ניהול שלא קיים בהנהלת חשבונות חד צידית) של כל מערך הלקוחות, ספקים, עובדים, בנקים, קופות, כרטיסי אשראי ועוד'. כתוצאה מהנהלת החשבונות הכפולה קל יותר לנהל תזרים מזומנים, לגבות כספים מלקוחות, לשלם לספקים, לערוך התאמות מול הבנק, לקבל מאזן של חובות לקוחות, ספקים וכיוב'