הגשת דוח שנתי

דחיית המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי במס הכנסה ליחידים וחברות לשנת המס 2016.

הגשת דו"חות יחידים החייבים בהגשת דו"ח לשנת 2016. בהתאם לסעיף 131( ב2 ) לפקודת מס הכנסה. 

החל מהדו"חות לשנת המס 2008, נדרשים כל מי שהינו עוסק פטור או עוסק מורשה שהיתה להם בשנת המס הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות, להגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוון, למעט אלו שהופטרו מחובת הגשת דוח שנתי מקוון, עפ"י תקנות מס הכנסה ( פטור מהגשת דו"ח עצמאי מקוון ) , התש"ע 2010.

דחיית המועד עבור הגשת דו"ח שנתי מקוון ליחידים במס הכנסה: היישום לשידור דו"חות ליחידים ישירות לשע"ם על ידי מייצגים המקושרים לשע"ם והיישום לשידור דו"חות ליחידים באינטרנט יופעלו לפי המתוכנן במהלך חודש מאי 2017.

על מנת לאפשר קבלת כלל האישורים הרלוונטיים לדו"חות השנתיים לשנת המס 2016 והיערכות מתאימה, החליט מנהל רשות המסים, מר משה אשר, לדחות את מועד הגשת הדו"ח ליחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוון לפי סעיף 131(ב2) לפקודת מס הכנסה עד ליום חמישי 29.6.2017.

דחיית מועד הגשת הדו"ח ליחידים (שאינם חייבים בדו"ח מקוון) במס הכנסה: לגבי יחידים החייבים בפעולת הגשת דו"ח שנתי במס הכנסה, שאינם חייבים בדו"ח מקוון, הוחלט לדחות את המועד האחרון להגשת הדו"ח עד ליום שני ה-29.5.2017.

הגשת דו"חות חברות החייבות בהגשת דו"חות לשנת 2016, בהתאם לתיקון 210 לפקודת מס הכנסה, חלה חובת הגשת דו"ח מקוון על כלל דו"חות החברות משנת המס 2015 ואילך, למעט דו"חות של מלכ"רים ושותפויות נפט.

היישום לשידור דוחות חברות ישירות לשע"ם, על ידי מייצגים המקושרים לשע"ם, והיישום לשידור דו"חות חברות באינטרנט, יופעלו על פי המתוכנן במהלך חודש יוני 2017. לפיכך, החליט מנהל רשות המסים, מר משה אשר, לדחות את מועד הגשת הדו"ח לחברות החייבות בהגשת דו"ח מקוון עד ליום שני ה-31.07.2017. חשוב לציין שאי הגשה של דוח שנתי יכולה להוביל לקנסות ועיצומים. ( לקריאת מידע נוסף על מהו קנס מנהלי )

כבכל שנה, מפעילה רשות המסים לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדו"ח השנתי. פרטים לגבי מיקום ושעות פעילות יוצגו באתר האינטרנט של רשות המסים שכתובתו: WWW.TAXES.GOV.IL.

להמשך קריאה כנסו לעמוד – הכנה והגשת דוח שנתי 

הכנה והגשת דוח שנת

כתיבת תגובה