הוצאות מוכרות לצורכי מס הכנסה

כל עצמאי שואף לשלם פחות מס במסגרת החוק והשאיפה היא לגיטימית. על מנת לשלם פחות מס חשוב שכל ההוצאות הקשורות לניהול העסק יירשמו במערך של הנהלת חשבונות.
חשוב להבין, גם אם אנו רואים בהוצאה מסוימת כהוצאה אותה היינו חייבים להוציא במסגרת ניהול העסק אין זה אומר שמס הכנסה רואה זאת "עין בעין" כמונו ולפעמים יש הוצאות שמס הכנסה לא יכיר בהן גם אם שימשו אותנו בעסק.
יש מצב שהוצאה תהיה מוכרת בעסק אחד ( בגלל תחום העיסוק ) במלואה ובעסק אחר לא תהיה מוכרת כלל. לדוגמא  – דוגמנית תוכל לנכות כהוצאה קניית מוצרי איפור בעוד שבעלת חנות מכולת לא תוכל לעשות כך וכן הלאה.

את ההוצאות ניתן לחלק לכמה קבוצות עיקריות

1.הוצאות מוכרות במלואן – אלו הוצאות הכרחיות לייצור ההכנסה כאשר מדוב בהוצאות שוטפות וכן פחת על רכוש קבוע.

2.הוצאות מוכרות בחלקן – למרות שאלו הוצאות הכרחיות לייצור הכנסה הרי תקנות מס הכנסה קובעות איזה חלק יוכר לצורכי מס ואיזה לא. ההוראות של מס הכנסה המפורטות בתקנות הן מדויקות ויש לפעול לפי ה % המוכתב על ידי מס הכנסה.

3.הוצאות מעורבות – הכוונה לאילו מאתנו העובדים בבית ( בעיקר ) כאשר יש חלק פרטי וחלק עסקי. לדוגמא – אם אני עובד בבית שלי ויש לי דירת 4 חדרים מקובל לקחת 25% מהוצאות חשמל / ארנונה / וועד-בית וכיוב'. ניתן לקחת גם חלק יחסי מהוצאות הפחת על הבית ( לגבי שכירות – יש כאן מורכבות. מומלץ להתייעץ עם יועץ מס )

4.הוצאות בעלות אופי עונשי – במידה ושילמתם קנסות חניה / קנסות למוסדות מדינה וכיוב', הרי למרות שמדובר בהוצאה שקשורה לעסק הגישה של מס הכנסה היא שלא ניתן לשתף את המדינה (בצורה שההוצאה תהיה מוכרת ואז תשלמו פחות מס ) בתשלום בגין עבירה בעלת אופי פלילי ולכן לא ניתן להכיר בהוצאה כלל. נקודה נוספת חשובה מאוד בקשר להוצאות – במידה ואתם משלמים לקבלן משנה / שכירות נכס / הוצאות נוספות המפורטות בתקנות מס הכנסה, עליכם לבדוק לפני התשלום האם למקבל יש פטור מניכוי מס במקור + אישור ניהול ספרים (באתר האינטרנט של מס הכנסה בלבד, אישורים מודפסים לא רלוונטיים כבר שנים רבות ). במידה והייתם חייבים בניכוי מס במקור ולא ניכיתם מדובר בעבירה ובעיקרון עומדת למס הכנסה הסמכות שלא להכיר בהוצאה.

להלן טבלה בה מפורטות הוצאות רבות ( כמובן שיש עוד ) לעניין ההכרה בהן לצורכי מס

חשוב לציין כפי שניתן מקודם מקרה הדוגמנית, הרי ישנם עסקים שונים ומשונים שיכול להיות שלגביהם יוכרו הוצאות מיוחדת שלא פורטו וכמובן שמבקר קולנוע ותיאטרון יוכל לקזז עלויות כרטיסי קולנוע ותיאטרון..

שם הוצאה% מוכרהערות
משרדיות100 
אחזקת משרד100 
שכירות100לא דירת מגורים. מחסן, משרד, חנות
חשמל100 
ארנונה100 
שכר עובדים100 
הנהלת חשבונות100 
רואה חשבון100 
פרסום100 
אחזקת רכב45%ההוצאות מוכרות לפי הגבוה – 45% מאחזקת הרכב או הוצאות הרכב בניכוי שווי השימוש שהיה נזקף לא הרכב היה צמוד לעובד. אחזקת רכב כולל דלק, בטוח חובה ומקיף,  טסט, שכירות רכב( שכירות / ליסינג תפעולי ) תיקונים במוסך, חניה. אגרות כבישים.
טלפון בעסק100 
דואר100 
פלאפוןתלויבעיקרון כל ההוצאה מוכרת כאשר יש לנכות לצורכי מס:א. 1,260 ₪ לשנהב.מחצית מההוצאהלפי הנמוך
ביגוד מקצועיתלויביגוד מקצועי ממש – חלוק לרופא, סרבל למוסכניק יוכרו במלואם.חליפה שחורה לעו"ד, ביגוד עם פרסום העסק שניתן להשתמש גם במישור האישי יוכרו ב 80%. סתם ביגוד אחר לא יוכר כלל
קניות חומרי גלם100 
קבלני משנה100 
אינטרנט100 
מסעדות0 
מסעדות לאורח מחו"ל100צריך לרשום מספר דרכון… מאחורי החשבונית.
כיבוד בעסק80מדובר על כיבוד קל. כעיקרון אם יש הפרזה מס הכנסה יכול לתאם אף יותר אחוזים
הובלות100 
השתלמות מקצועית0-100אם מדובר בהשתלמות קצרה, בתחום העוסק הספציפי תוכר ההוצאה במלואה. אם מדוב על לימודי B.A לימוד מקצוע חדש (שלחתם את הפקידה ללמוד הנהלת חשבונות סוג ג' ) לא יוכר כלל – הוצאה הונית.סוף שבוע לעובדים ( חמישי-ראשון)  בבית מלון מפואר כולל בני זוג ומשפחה כאשר יש מרצה שהעביר הרצאה של שעה בכל סוף השבוע ללא נוכחות חובה – ההוצאה לא תוכר. כינוס עובדים בחדר בעסק כאשר בא מרצה ונותן הרצאה של שעה בנוכחות חובה-ההוצאה תוכר
רכוש קבוע לפי תקנות הפחת
נסיעות לחו"ל100%בהתאם לתקרה – ישנן הנחיות מה מוכר.
שרותי כוח אדם100  
ייעוץ מקצועי0-100חייב לשרת את העסק לצורכי ייצור הכנסה. יועץ מקצועי שיוזם ערב שירה לעובדים לא מוכר.
קנסות0 

הוצאות מוכרות לצורכי מע"מ

אילו הוצאות מוכרות לצורכי מע"מ

לנוחיותכם רשימה עדכנית:

1.עוסק מורשה יוכל לבצע את קיזוז מע"מ התשומות בתנאי שברשותו חשבוניות מקוריות או רשימוני יבוא או מסמך אחר שאישר מנהל רשות המסים שהוצאו על שמו כדין וזאת עד ששה חודשים מתאריך הוצאת החשבונית.

2.לא ניתן לנכות מע"מ תשומות אלא אם השימוש בחשבונית היה לשימוש לצורכי העסק כאשר על התשומה לשמש בעסקה חייבת במע"מ (מלא או 0) ולא לעסקה פטורה ממע"מ.

3.ניתן לקבל חשבוניות מס במייל והן ייחשבו כחשבונית מקוריות לצורך ניכוי מס תשומות, בתנאי שקיים אישור לחברה (בה משתמש מפיק החשבונית) בעלת התוכנה בה מופקות חשבוניות המס מרשות המסים להפקת חשבוניות אלקטרוניות.

4.ניכוי מס התשומות נעשה בפועל מדי חודש או חודשיים ממע"מ העסקאות אותה גבה העוסק מלקוחותיו כאשר התשלום למע"מ הוא ה "נטו"- מע"מ העסקאות בניכוי מע"מ התשומות.

5.ניתן לקזז מע"מ תשומות הקשור להקמת העסק עד חצי שנה אחורה לפני הרישום למע"מ ואף עוד חצי שנה ( דהיינו שנה אחורה לפני הרשום למע"מ) באישור מנהל תחנת מע"מ הרלוונטי.

6.עוסק פטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות.

7.יש אבחנה ברורה בין שני סוגי תשומות:
א. תשומות על ציוד ונכסים קבועים – במידה של רכישת ציוד קבוע המשמש את העסק ושאינו מיועד למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת מבנה לעסק, רכישת מכונות לעסק, רכישת ציוד וריהוט משרדי. ניתן לנכות את המע"מ במלואו בחודש הקנייה (בניגוד למס הכנסה הפורש את ההוצאה (דרך הוצאות פחת) על פני מספר שנים.
ב. תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק – כל ההוצאות השוטפות בניהול העסק כגון קניית מלאי סחורות, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כמו ייעוץ, טלפון, חשמל ומים.

8.לעניין קניית כלי רכב לעסק הרי רק בקניית כלי רכב בעל משקל העולה על 3,500 ק"ג שאינו רכב פרטי ניתן לקזז מע"מ תשומות. ישנם מגזרים בהם ניתן לנכות מע"מ תשומות גם על קניית רכב פרטי כמו מוניות, הסעת נושאים, מורי נהיגה, סיורים וטיולי שטח ( האמור חל גם על שכירות רכב, ליסינג מימוני, ליסינג תפעולי ).

9.בקניית אופנוע ניתן לנכות מע"מ באופן יחסי כך שבמקרים בהם עיקר הפעילות היא לשימוש לצורכי העסק ניתן לנכות 2/3 ממע"מ התשומות בקנייה וביתר המקרים 25%. האמור חל גם לעניין ניכוי מע"מ תשומות בהקשר לאחזקת רכב (דלק, תיקונים, חנייה).

10.במקרה בו מקום העסק הוא בבית הרי ניכוי מע"מ התשומות יהיה על החלק היחסי המשויך לפעילות העסקית.

11.ניתן לנכות מע"מ תשומות על כיבוד בעסק ואירוח אורחים מחו"ל במסעדות. לא ניתן לנכות מע"מ תשומות על אירוח אורחים מהארץ במסעדה.

כעיקרון, ניכוי מע"מ תשומות נעשה באופן שוטף על ידי הנהלת חשבונות של העסק ולא אמורות להיות בעיות בקיזוז מע"מ התשומות.
במידה וקיים החזר ( דהיינו סכום מע"מ התשומות בדוח החודשי עולה על סכום מע"מ העסקאות ) ניתן לא לדרוש את ההחזר אלא להעביר את מע"מ התשומות העודף לדוח הבא וזאת עד ששה חודשים מיום תאריך חשבונית המס. 

קראו גם על – הוצאות מוכרות לצורכי מס הכנסה

כל עצמאי שואף לשלם פחות מס במסגרת החוק והשאיפה היא לגיטימית. על מנת לשלם פחות מס חשוב שכל ההוצאות הקשורות לניהול העסק יירשמו במערך של הנהלת חשבונות.
חשוב להבין, גם אם אנו רואים בהוצאה מסוימת כהוצאה אותה היינו חייבים להוציא במסגרת ניהול העסק אין זה אומר שמס הכנסה רואה זאת "עין בעין" כמונו ולפעמים יש הוצאות שמס הכנסה לא יכיר בהן גם אם שימשו אותנו בעסק.
יש מצב שהוצאה תהיה מוכרת בעסק אחד ( בגלל תחום העיסוק ) במלואה ובעסק אחר לא תהיה מוכרת כלל. לדוגמא  – דוגמנית תוכל לנכות כהוצאה קניית מוצרי איפור בעוד שבעלת חנות מכולת לא תוכל לעשות כך וכן הלאה.

את ההוצאות ניתן לחלק לכמה קבוצות עיקריות

1.הוצאות מוכרות במלואן – אלו הוצאות הכרחיות לייצור ההכנסה כאשר מדוב בהוצאות שוטפות וכן פחת על רכוש קבוע.

2.הוצאות מוכרות בחלקן – למרות שאלו הוצאות הכרחיות לייצור הכנסה הרי תקנות מס הכנסה קובעות איזה חלק יוכר לצורכי מס ואיזה לא. ההוראות של מס הכנסה המפורטות בתקנות הן מדויקות ויש לפעול לפי ה % המוכתב על ידי מס הכנסה.

3.הוצאות מעורבות – הכוונה לאילו מאתנו העובדים בבית ( בעיקר ) כאשר יש חלק פרטי וחלק עסקי. לדוגמא – אם אני עובד בבית שלי ויש לי דירת 4 חדרים מקובל לקחת 25% מהוצאות חשמל / ארנונה / וועד-בית וכיוב'. ניתן לקחת גם חלק יחסי מהוצאות הפחת על הבית ( לגבי שכירות – יש כאן מורכבות. מומלץ להתייעץ עם יועץ מס )

4.הוצאות בעלות אופי עונשי – במידה ושילמתם קנסות חניה / קנסות למוסדות מדינה וכיוב', הרי למרות שמדובר בהוצאה שקשורה לעסק הגישה של מס הכנסה היא שלא ניתן לשתף את המדינה (בצורה שההוצאה תהיה מוכרת ואז תשלמו פחות מס ) בתשלום בגין עבירה בעלת אופי פלילי ולכן לא ניתן להכיר בהוצאה כלל. נקודה נוספת חשובה מאוד בקשר להוצאות – במידה ואתם משלמים לקבלן משנה / שכירות נכס / הוצאות נוספות המפורטות בתקנות מס הכנסה, עליכם לבדוק לפני התשלום האם למקבל יש פטור מניכוי מס במקור + אישור ניהול ספרים (באתר האינטרנט של מס הכנסה בלבד, אישורים מודפסים לא רלוונטיים כבר שנים רבות ). במידה והייתם חייבים בניכוי מס במקור ולא ניכיתם מדובר בעבירה ובעיקרון עומדת למס הכנסה הסמכות שלא להכיר בהוצאה.

להלן טבלה בה מפורטות הוצאות רבות ( כמובן שיש עוד ) לעניין ההכרה בהן לצורכי מס

חשוב לציין כפי שניתן מקודם מקרה הדוגמנית, הרי ישנם עסקים שונים ומשונים שיכול להיות שלגביהם יוכרו הוצאות מיוחדת שלא פורטו וכמובן שמבקר קולנוע ותיאטרון יוכל לקזז עלויות כרטיסי קולנוע ותיאטרון..

שם הוצאה% מוכרהערות
משרדיות100 
אחזקת משרד100 
שכירות100לא דירת מגורים. מחסן, משרד, חנות
חשמל100 
ארנונה100 
שכר עובדים100 
הנהלת חשבונות100 
רואה חשבון100 
פרסום100 
אחזקת רכב45%ההוצאות מוכרות לפי הגבוה – 45% מאחזקת הרכב או הוצאות הרכב בניכוי שווי השימוש שהיה נזקף לא הרכב היה צמוד לעובד. אחזקת רכב כולל דלק, בטוח חובה ומקיף,  טסט, שכירות רכב( שכירות / ליסינג תפעולי ) תיקונים במוסך, חניה. אגרות כבישים.
טלפון בעסק100 
דואר100 
פלאפוןתלויבעיקרון כל ההוצאה מוכרת כאשר יש לנכות לצורכי מס:א. 1,260 ₪ לשנהב.מחצית מההוצאהלפי הנמוך
ביגוד מקצועיתלויביגוד מקצועי ממש – חלוק לרופא, סרבל למוסכניק יוכרו במלואם.חליפה שחורה לעו"ד, ביגוד עם פרסום העסק שניתן להשתמש גם במישור האישי יוכרו ב 80%. סתם ביגוד אחר לא יוכר כלל
קניות חומרי גלם100 
קבלני משנה100 
אינטרנט100 
מסעדות0 
מסעדות לאורח מחו"ל100צריך לרשום מספר דרכון… מאחורי החשבונית.
כיבוד בעסק80מדובר על כיבוד קל. כעיקרון אם יש הפרזה מס הכנסה יכול לתאם אף יותר אחוזים
הובלות100 
השתלמות מקצועית0-100אם מדובר בהשתלמות קצרה, בתחום העוסק הספציפי תוכר ההוצאה במלואה. אם מדוב על לימודי B.A לימוד מקצוע חדש (שלחתם את הפקידה ללמוד הנהלת חשבונות סוג ג' ) לא יוכר כלל – הוצאה הונית.סוף שבוע לעובדים ( חמישי-ראשון)  בבית מלון מפואר כולל בני זוג ומשפחה כאשר יש מרצה שהעביר הרצאה של שעה בכל סוף השבוע ללא נוכחות חובה – ההוצאה לא תוכר. כינוס עובדים בחדר בעסק כאשר בא מרצה ונותן הרצאה של שעה בנוכחות חובה-ההוצאה תוכר
רכוש קבוע לפי תקנות הפחת
נסיעות לחו"ל100%בהתאם לתקרה – ישנן הנחיות מה מוכר.
שרותי כוח אדם100  
ייעוץ מקצועי0-100חייב לשרת את העסק לצורכי ייצור הכנסה. יועץ מקצועי שיוזם ערב שירה לעובדים לא מוכר.
קנסות0 

הוצאות מוכרות לצורכי מע"מ

אילו הוצאות מוכרות לצורכי מע"מ

לנוחיותכם רשימה עדכנית:

1.עוסק מורשה יוכל לבצע את קיזוז מע"מ התשומות בתנאי שברשותו חשבוניות מקוריות או רשימוני יבוא או מסמך אחר שאישר מנהל רשות המסים שהוצאו על שמו כדין וזאת עד ששה חודשים מתאריך הוצאת החשבונית.

2.לא ניתן לנכות מע"מ תשומות אלא אם השימוש בחשבונית היה לשימוש לצורכי העסק כאשר על התשומה לשמש בעסקה חייבת במע"מ (מלא או 0) ולא לעסקה פטורה ממע"מ.

3.ניתן לקבל חשבוניות מס במייל והן ייחשבו כחשבונית מקוריות לצורך ניכוי מס תשומות, בתנאי שקיים אישור לחברה (בה משתמש מפיק החשבונית) בעלת התוכנה בה מופקות חשבוניות המס מרשות המסים להפקת חשבוניות אלקטרוניות.

4.ניכוי מס התשומות נעשה בפועל מדי חודש או חודשיים ממע"מ העסקאות אותה גבה העוסק מלקוחותיו כאשר התשלום למע"מ הוא ה "נטו"- מע"מ העסקאות בניכוי מע"מ התשומות.

5.ניתן לקזז מע"מ תשומות הקשור להקמת העסק עד חצי שנה אחורה לפני הרישום למע"מ ואף עוד חצי שנה ( דהיינו שנה אחורה לפני הרשום למע"מ) באישור מנהל תחנת מע"מ הרלוונטי.

6.עוסק פטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות.

7.יש אבחנה ברורה בין שני סוגי תשומות:
א. תשומות על ציוד ונכסים קבועים – במידה של רכישת ציוד קבוע המשמש את העסק ושאינו מיועד למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת מבנה לעסק, רכישת מכונות לעסק, רכישת ציוד וריהוט משרדי. ניתן לנכות את המע"מ במלואו בחודש הקנייה (בניגוד למס הכנסה הפורש את ההוצאה (דרך הוצאות פחת) על פני מספר שנים.
ב. תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק – כל ההוצאות השוטפות בניהול העסק כגון קניית מלאי סחורות, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כמו ייעוץ, טלפון, חשמל ומים.

8.לעניין קניית כלי רכב לעסק הרי רק בקניית כלי רכב בעל משקל העולה על 3,500 ק"ג שאינו רכב פרטי ניתן לקזז מע"מ תשומות. ישנם מגזרים בהם ניתן לנכות מע"מ תשומות גם על קניית רכב פרטי כמו מוניות, הסעת נושאים, מורי נהיגה, סיורים וטיולי שטח ( האמור חל גם על שכירות רכב, ליסינג מימוני, ליסינג תפעולי ).

9.בקניית אופנוע ניתן לנכות מע"מ באופן יחסי כך שבמקרים בהם עיקר הפעילות היא לשימוש לצורכי העסק ניתן לנכות 2/3 ממע"מ התשומות בקנייה וביתר המקרים 25%. האמור חל גם לעניין ניכוי מע"מ תשומות בהקשר לאחזקת רכב (דלק, תיקונים, חנייה).

10.במקרה בו מקום העסק הוא בבית הרי ניכוי מע"מ התשומות יהיה על החלק היחסי המשויך לפעילות העסקית.

11.ניתן לנכות מע"מ תשומות על כיבוד בעסק ואירוח אורחים מחו"ל במסעדות. לא ניתן לנכות מע"מ תשומות על אירוח אורחים מהארץ במסעדה.

כעיקרון, ניכוי מע"מ תשומות נעשה באופן שוטף על ידי הנהלת חשבונות של העסק ולא אמורות להיות בעיות בקיזוז מע"מ התשומות.
במידה וקיים החזר ( דהיינו סכום מע"מ התשומות בדוח החודשי עולה על סכום מע"מ העסקאות ) ניתן לא לדרוש את ההחזר אלא להעביר את מע"מ התשומות העודף לדוח הבא וזאת עד ששה חודשים מיום תאריך חשבונית המס. 

קראו גם על – הוצאות מוכרות לצורכי מס הכנסה

שירותי ניהול מלאי וחשבונות חכמים

כתיבת תגובה